دانلود کتاب مبدلهای حرارتی (تبادلگرهای گرمای) فشرده Compact Heat Exchangers, by Kays & London

این کتاب یکی از مراجع بسیار کامل علمی دربارۀ انواع تبادلگرهای گرمایی فشرده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام