دانلود کتاب مدلهای آشفتگی و کاربردهای آن Turbulence Models and Their Application

در این کتاب مدلهای جریان آشفته و کاربرد آنها تشریح شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام