دانلود مقاله مصرف آب کولرهای تبخیری Evaporative cooler water use

در این مقاله انواع کولرهای تبخیری تشریح و میزان مصرف آب آنها بررسی و مقایسه شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام