دانلود مقاله مبدلهای حرارتی (تبادلگرهای گرمای) جدید از نوع فوم فلزی سبک Novel Lightweight Metal Foam Heat Exchangers

در این مقاله دربارۀ تبادلگرهای گرما از نوع فوم فلزی و سبک وزن صحبت شده است. مطالعه آن برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا اکیدا توصیه می شود.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام