دانلود مقاله مروری بر تولید انتروپی در میکرو کانالها A review of entropy generation in microchannels

در این مقاله مروری بر تحقیقات قبلی دربارۀ تولید انتروپی در میکروکانالها انجام گرفته است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام