دانلود کتاب خشک کنهای جاذب سطحی برای مواد جامد مجزا Adsorption – Dryers for Divided Solids

این کتاب دارای 5 فصل زیر می باشد:
1-Humid Air Water Cooling Towers
2-Adsorption and
Ion-exchange Chromatography
3-Practical Data on Adsorption, Ion
Exchange and Chromatography
4-Theory of Drying Theory of Imbibition and
Drainage. The Phenomenon of Hysteresis
5-Dryers
و درهر فصل معادلات حاکم و مهم به اختصار تشریح شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام