دانلود کتاب تئوری خشک کن های دارای پمپ حرارتی، طراحی و کاربردهای صنعتی HEAT PUMP DRYERS Theory, Design and Industrial Applications

این کتاب دارای 7 فصل زیر می باشد:
1. Conventional and Heat Pump Drying: Benefits and Drawbacks
2. Single-Stage Vapour Compression Heat Pumps for Drying
3. Multistage Vapour Compression Heat Pumps for Drying
4. Design of Single-Stage Vapour Compression Heat Pump Drying
5. Design of Two-Stage Vapour Compression Heat Pump Drying
6. Psychrometry of Moist Air Applied to Water Removal and Energy
Consumption
6. Psychrometry of Moist Air Applied to Water Removal and Energy
Consumption

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام