دانلود کتاب رئولوژی (رفتار شناسی) و سیالات غیر نیوتنیRheology and Non-Newtotian Fluids

Rheology consists of Rheometry, i.e., the study of materials in simple flows,
Kinetic Theory of Macromaterials, and Continuum Mechanics.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام