دانلود کتاب انتقال حرارت و جریان جابجایی در سطوح موجدار Convective flow and heat transfer in wavy surfaces_ viscous fluids, porous media, and nanofluids, by Shenoy, Sheremet, Pop

...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام