دانلود کتاب انتقال حرارت و جرم از نوع جابجایی Convective Heat and Mass Transfer [3 ed.] by Kays and Crawford

...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام