دانلود کتاب انتقال حرارت جابجایی. مدلسازی ریاضی و محاسباتی سیالات لزج و محیطهای متخلخل Convective Heat Transfer. Mathematical and Computational Modelling of Viscous Fluids and Porous Media, by Pop and Ingham

...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام