دانلود کتاب انتقال حرارت جابجایی در محیطهای متخلخل Convective Heat Transfer in Porous Media by Mahmoudi, Hooman, Vafai, Kambiz

...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام