دانلود کتاب انتقال حرارت جابجایی آزاد با عکسهای زیادی از جریانها و تبادل گرما Free-Convective Heat Transfer With Many Photographs of Flows and Heat Exchange, by Martynenko and Khramtsov

فهرست مطالب این کتاب عبارتست از:
1 Basic Statements and Equations of Free Convection
2 Free Convection on a Plane
3 Free Convection on Curved Surfaces
4 Natural Convection in Enclosures
5 Free Convection in Tubes and Channels, on Ribbed Surfaces and in Tube Bundles
6 Nonstationary Processes of Free Convection
7 Heat Transfer by Mixed Convection
8 Heat Transfer in Media with Special Properties

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام