دانلود کتاب مدلسازی انتقال حرارت و جرم از نوع جابجایی در جریانهای چرخشی Modelling of Convective Heat and Mass Transfer in Rotating Flows, by Shevchuk

...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام