دانلود کتاب انتقال حرارت معکوس-مسائل بدرفتار Inverse heat conduction_ ill-posed problems , by Beck J.V., Blackwell B., St.Clair C.R.

...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام