دانلود کتاب مبدلهای حرارتی (تبادلگرهای گرما) و برجهای خنک کن هوا-خنک، ارزیابی عملکرد حرارتی-سیالاتی و طراحی بخش اول Air-Cooled Heat Exchangers and Cooling Towers: Thermal-Flow Performance Evaluation and Design, Vol. 1

...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام