دانلود کتاب برجهای خنک کن. انتخاب، طراحی و اجرا Cooling Towers. Selection, Design and Practice, by Cheremisinoff N.P., Cheremisinoff P.N.

...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام