دانلود کتاب مدلسازی عددی و آزمایش تجربی مبدلهای حرارتی (تبادلگرهای گرما) Numerical Modelling and Experimental Testing of Heat Exchangers, by D. Taler

...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام