دانلود کتاب طراحی،کاربردها و عملکرد مبدلهای حرارتی (تبادلگرهای گرمای) صفحه ای Plate Heat Exchangers Design, Applications and Performance by L. Wang, B. Sunden, R. M. Manglik

...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام