دانلود کتاب مدلسازی عملکرد حرارتی مبدلهای حرارتی (تبادلگرهای گرمای) جریان متقاطعThermal Performance Modeling of Cross-Flow Heat Exchangers, by Luben Cabezas-Gómez, Hélio Aparecido Navarro, José Maria Saíz-Jabardo

...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام