دانلود حل المسائل Heat Exchangers: Selection, Rating, and Thermal Design Third Edition, by Sadik Kakaç et al.

دانلود...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام