دانلود کتاب Inverse Heat Transfer, by M. N. Ozisik and H. R. B Orlande

...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام