جستجو
دانلود انیمیشن جریان سیال عبور کننده از روی لیوانهای استوانه ای

جریان سیال عبور کننده از روی چند ردیف لیوان استوانه‌ای روی یک کانوایر داخل یک محفظه،

(سرعت ورود هوا در محفظه یک متر برثانیه)