بررسي تجربی تاثير نازل آب و اضافه كردن سيال نانونقره بر عملكرد يك برج خنك كن با جريان متقابل
RIAL 30,000 – خرید