برنامه کامپیوتری به زبان MATLAB برای روش میانیابی لاگرانژ (درس محاسبات عددی)
RIAL 20,000 – خرید