برنامه کامپیوتری به زبان MATLAB برای روش گاوس سایدل (درس محاسبات عددی)
RIAL 50,000 – خرید