برنامه کامپیوتری به زبان MATLAB برای مشتق گیری عددی (درس محاسبات عددی)
RIAL 50,000 – خرید