برنامه کامپیوتری به زبان MATLAB برای مشتق گیری عددی (درس محاسبات عددی)
RIAL 20,000 – خرید