جستجو
دانلود انیمیشن جریان سیال عبور کننده از روی لیوانهای ذوزنقه ای

جریان سیال عبور کننده از روی چند ردیف لیوان ذوزنقه‌ای روی یک کانوایر داخل یک محفظه،

(سرعت ورود هوا در محفظه یک متر برثانیه)