دانلود انیمیشن آموزشی مبدلهای حرارتی (تبادلگرهای گرمای) صفحه ای plate heat exchanger (3D)
RIAL 50,000 – خرید