دانلود انیمیشن کنترل فعال جریان برای کاهش درگ یک ایرفویل تحت پدیده استال دینامیک active flow control for drag reduction of a plunging airfoil under deep dynamic stall
RIAL 50,000 – خرید