دانلود انیمیشن شبیه سازی گردابه های بزرگ برای جریان داخل لوله خمیده با مقطع مستطیلی Large Eddy Simulation of flow through a rectangular bend
RIAL 50,000 – خرید