دانلود انیمیشن شبیه سازی گردابه های بزرگ چند جت برخوردی large eddy simulation of multiple impinging jets
RIAL 20,000 – خرید