دانلود انیمیشن شبیه سازی گردابه های بزرگ جتهای برخوردی مافوق صوت بازشونده Large Eddy Simulation of underexpanded supersonic impinging jet
RIAL 30,000 – خرید