دانلود انیمیشن شبیه سازی گردابه های بزرگ برای اشتعال جت متان آشفته LES of ignition of a turbulent methane jet
RIAL 50,000 – خرید