جستجو
دانلود انیمیشن شبیه سازی گردابه های بزرگ برای اشتعال جت متان آشفته LES of ignition of a turbulent methane jet