دانلود انیمیشن شبیه سازی پلوم گدازه های آتشفشانی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی volcano plume simulation using CFD
RIAL 50,000 – خرید