دانلود برنامه کامپیوتری تولید شبکه و شرایط مرزی برای المانهای دوبعدی به روش اجزاء محدود (FEM)
RIAL 80,000 – خرید