دانلود برنامه کامپیوتری حل عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد داخل یک محفظه متخلخل مستطیلی به روش اختلاف محدود
RIAL 200,000 – خرید