دانلود جزوه انتقال حرارت I دستنویس دکتر حمیدی دانشگاه تهران
RIAL 100,000 – خرید