دانلود جزوه انگلیسی درس مکانیک محیطهای پیوسته

این فایل مجموعه سخنرانیهای پروفسور VICTOR E. SAOUMA  می باشد که دارای 14 فصل و 263 صفحه است.

RIAL 50,000 – خرید