دانلود جزوه دستنویس درس اجزاء محدود (finite element) دکتر علی اکبر گل افشانی دانشگاه صنعتی شریف
RIAL 200,000 – خرید