جستجو
دانلود فایل توضیحات پروژۀ کارشناسی ارشد با عنوان : تحلیل CFD اثر شیب بافل بر افت فشار و انتقال حرارت در یک تبادلگر گرمای لوله-پوسته (The Effect of Baffle Inclination on Pressure Drop and Heat Transfer in a Shell and Tube Heat Exchanger)