دانلود مقاله تاریخی دکتر هرمن شیلیختینگ دربارۀ تئوری لایه مرزی

در این مقاله تئوری لایه مرزی به تفصیل توسط دکتر هرمن شیلیختینگ (نویسنده کتاب boundary layer theory ) توضیح داده شده است. مطالعه آن برای دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی ارشد قویاً توصیه می شود.

RIAL 50,000 – خرید