دانلود نمونه سؤالات امتحانی تستی میان ترم درس دینامیک گازها

در این فایل تعداد 10 تست مفهومی وجود دارد.

RIAL 50,000 – خرید