دانلود فایل بیش از 800 نمونه مسأله حل شده در زمینۀ مباحث مختلف ترمودینامیک و تدریس موضوعی هر مبحث
RIAL 200,000 – خرید