دانلود گزارش فنی انگلیسی تبادلگرهای گرمای دو لوله ای (Double pipe heat Exchanger)
RIAL 100,000 – خرید