دانلود گزارش فنی انگلیسی تبادلگرهای گرمای دو لوله ای (Double pipe heat Exchanger)
RIAL 90,000 – خرید