دانلود گزارش فنی دسته بندی مبدلهای حرارتی (تبادلگرهای گرما) classification of heat exchangers
RIAL 90,000 – خرید