دانلود گزارش فنی ملاحظات طراحی کولرهای تبخیری Evaporative Cooling Design Guidelines
RIAL 70,000 – خرید