جستجو
کتب
تهویه مطبوع
mohammad layeghi

دانلود کتاب مبانی، کاربردها و عملکرد چیلرهای آبی تهویه مطبوع و برجهای خنک کن-ویرایش دوم HVAC Water Chillers and Cooling Towers Fundamentals, Application, and Operation, Second Edition

… این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام

دینامیک گاز ها

سوخت و احتراق

موتورهای احتراق داخلی

موتورهای احتراق داخلی
mohammad layeghi

دانلود کتاب موتورهای احتراق داخلی Internal Combustion Engines

این کتاب یکی از کتابهای مفید و نسبتاً جدید در زمینه موتورهای احتراق داخلی است. مطالعه این کتاب توسط دانشجویان علاقمند به این مبحث اکیداً توصیه می شود.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام

انتقال حرارت

انتقال حرارت
mohammad layeghi

دانلود کتاب مبدلهای حرارتی (تبادلگرهای گرما) و برجهای خنک کن هوا-خنک، ارزیابی عملکرد حرارتی-سیالاتی و طراحی بخش اول Air-Cooled Heat Exchangers and Cooling Towers: Thermal-Flow Performance Evaluation and Design, Vol. 1

… این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
انتقال حرارت
mohammad layeghi

دانلود کتاب مدلسازی عملکرد حرارتی مبدلهای حرارتی (تبادلگرهای گرمای) جریان متقاطعThermal Performance Modeling of Cross-Flow Heat Exchangers, by Luben Cabezas-Gómez, Hélio Aparecido Navarro, José Maria Saíz-Jabardo

… این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
انتقال حرارت
mohammad layeghi

دانلود کتاب طراحی حرارتی هیت سینک ها، ترموالکتریک ها، لوله های گرمایی، مبدلهای حرارتی فشرده و سلولهای خورشیدی Thermal Design Heat Sinks, Thermoelectrics, Heat Pipes, Compact Heat Exchangers, and Solar Cells by HoSung Lee

… این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
انتقال حرارت
mohammad layeghi

دانلود کتاب انتقال حرارت نلیس و کلین Heat Transfer, by Nellis and Klein

This book integrates the computational
software packages Maple, MATLAB, FEHT, and Engineering Equation Solver
(EES) directly with the heat transfer material. The specific commands and output associated
with these software packages are presented as the theory is developed so that the
integration is seamless rather than separated.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
انتقال حرارت
mohammad layeghi

دانلود کتاب انتقال حرارت جابجایی. مدلسازی ریاضی و محاسباتی سیالات لزج و محیطهای متخلخل Convective Heat Transfer. Mathematical and Computational Modelling of Viscous Fluids and Porous Media, by Pop and Ingham

… این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
انتقال حرارت
mohammad layeghi

دانلود کتاب انتقال حرارت جابجایی آزاد با عکسهای زیادی از جریانها و تبادل گرما Free-Convective Heat Transfer With Many Photographs of Flows and Heat Exchange, by Martynenko and Khramtsov

فهرست مطالب این کتاب عبارتست از:
1 Basic Statements and Equations of Free Convection
2 Free Convection on a Plane
3 Free Convection on Curved Surfaces
4 Natural Convection in Enclosures
5 Free Convection in Tubes and Channels, on Ribbed Surfaces and in Tube Bundles
6 Nonstationary Processes of Free Convection
7 Heat Transfer by Mixed Convection
8 Heat Transfer in Media with Special Properties

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
انتقال حرارت
mohammad layeghi

دانلود کتاب جنبه های فیزیکی و محاسباتی انتقال حرارت جابجایی-سبسی و برادشاو Physical and Computational Aspects of Convective Heat Transfer by Cebeci and Bradshaw

این کتاب یکی از مراجع قدیمی و خوب در زمینه انتقال حرارت جابجایی است که حل عددی معادلات لایه مرزی به روش اختلاف محدود هم با جزئیات کافی در آن وجود دارد. کتاب دارای 14 فصل با عناوین زیر است:
1 Introduction
2 Conservation Equations for Mass, Momentum, and Energy
3 Boundary-Layer Equations
4 Uncoupled Laminar Boundary Layers
5 Uncoupled Laminar Duct Flows
6 Uncoupled Turbulent Boundary Layers
7 Uncoupled Turbulent Duct Flows
8 Free Shear Flows
9 Buoyant Flows
10 Coupled Laminar Boundary Layers
11 Coupled Turbulent Boundary Layers
12 Coupled Duct Flows
13 Finite-Difference Solution of Boundary-Layer Equations
14 Applications of a Computer Program to Heat-Transfer Problems

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
انتقال حرارت
mohammad layeghi

دانلود کتاب انتقال حرارت جابجایی-بیژن CONVECTION HEAT TRANSFER, 4th ed., By A. Bejan

The changes in content are more significant and at more than one level.
New topics covered in the second edition are convection with change of phase
(condensation, boiling, melting), the cooling of electronic packages by forced
and natural convection, lubrication by contact melting, and several examples of
conjugate heat transfer, i.e., convection coupled with conduction or radiation.
I augmented most chapters with results, namely, formulas, tables, charts, and
appendixes that are recommended for use in engineering design work. And,
speaking of design, many of the new problems at the end of chapters refer to
basic principles of thermal design.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
انتقال حرارت
mohammad layeghi

دانلود کتاب تمرینات انتقال حرارت Heat Transfer Exercises, By Chris Long, Nase Sayma

در این کتاب 89 صفحه ای مسائل منتخبی در زمینۀ هدایت حرارتی، جابجایی، تشعشع و تبادلگرهای گرما حل شده است. مطالعۀ آن برای اکثر دانشجویان توصیه می شود.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
انتقال حرارت
mohammad layeghi

دانلود کتاب هدایت حرارتی-آرپاچی Heat Conduction, V. S. Arpaci

این کتاب یکی از بهترین کتابهای موجود در زمینه هدایت حراتی می باشد که از نقطه نظر ریاضی به جزئیات کافی پرداخته است. مطالعه آن برای دانشجویان علاقمند به ریاضیات پیشرفته و کاربرد آن در حل مسائل انتقال حرارت هدایت اکیداً توصیه می شود.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
انتقال حرارت
mohammad layeghi

دانلود کتاب آنالیز، طراحی و بهینه سازی مبدلهای حرارتی فشرده(تبادلگرهای گرمای فشرده) با استفاده از رویۀ اجزاء محدود و دینامیک سیالات محاسباتی Compact Heat Exchangers Analysis, Design and Optimization using FEM and CFD Approach

دراین کتاب طراحی تبادلگرهای گرما با استفاده از روشهای مختلف مخصوصاً cfd و fem تشریح شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام

ترمودینامیک

دانلود کتاب ترمودینامیک و تحلیل سیستمهای انرژی -مسائل حل شده و تمرینها THERMODYNAMICS AND ENERGY SYSTEMS ANALYSIS SOLVED PROBLEMS AND EXERCISES

این کتاب دارای 528 صفحه و 15 فصل می باشد و مسائل حل شده و تمرینهای متعددی در هر یک از فصلهای آن در زمینه های مختلف حتی احتراق و اگزرژی و ... حل شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام

دانلود کتاب مسائل حل شده در ترمودینامیک و فیزیک آماری Solved Problems in Thermodynamics and Statistical Physics

این کتاب دارای 293 صفحه است و از دو بخش ترمودینامیک و فیزیک آماری مجموعا 13 فصل تشکیل شده و تعداد زیادی نمونه مسائل امتحانی و تمرین های کلاسی در سطح متوسط تا سخت در آن حل شده است. مطالعه آن برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا توصیه می شود.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام

مکانیک سیالات

مکانیک سیالات
mohammad layeghi

دانلود کتاب مسائل عملی حل شده در مکانیک سیالات SOLVED PRACTICAL PROBLEMS in FLUID MECHANICS

این کتاب دارای 9 فصل زیر می باشد:

1-استاتیک سیالات (9 مسأله)
2-اندازه گیری جریان (6 مسأله)
3-جریانهای تخلیه شوندۀ آزاد (10 مسأله)
4-اصطکاک سیال (14 مسأله)
5-پمپ ها (10 مسأله)
6-جریان چند فازی (12 مسأله)
7-اختلاط سیالات (12 مسأله)
8-جریان ذرات(13 مسأله)
9-رفتارشناسی و سیالات غیرنیوتنی (10 مسأله)

که در هر فصل تعدادی مسأله کاربردی حل شده است. مطالعۀ آن برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد اکیداً توصیه می شود. انتهای هرفصل تعدادی مسائل حل نشده هم ارائه شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
مکانیک سیالات
mohammad layeghi

دانلود کتاب لایه های برشی آشفته در جریان مافوق صوت Turbulent Shear Layers in Supersonic Flow

The aims of this book are to bring together the most recent results on the behavior
of turbulent boundary layers at supersonic speed and to present some
conclusions regarding our present understanding of these flows. By doing so,
we hope to give the reader a general introduction to the field, whether they be
students or practicing research engineers and scientists, and to help provide a
basis for future work in this area. Most textbooks on turbulence or boundary
layers contain some background on turbulent boundary layers in supersonic
flow, but the information is usually rather cursory, or it is out of date. Only
one, by Kutateladze and Leont’ev (1964), addresses the specific issue of turbulent
boundary layers in compressible gases, but it focuses largely on solutions
of the integral equations of motion, and it is not much concerned with the turbulence
itself. Some aspects of turbulence are addressed by Cousteix (1989),
but only one chapter is devoted to this topic, and his review, although very
useful, is not exhaustive. The scope of the present book is considerably wider
in that we are concerned with physical descriptions of turbulent shear-layer
behavior, and the response of the mean flow and turbulence to a wide variety
of perturbations. For example, in addition to turbulent mixing layers, we will
consider boundary layers on flat plates, with and without pressure gradient,
on curved walls, and the interaction of boundary layers with shock waves, in
two and three dimensions.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
مکانیک سیالات
mohammad layeghi

دانلود کتاب مقدمه ای بر جریان ماوراء صوت Introduction to Hypersonic flow

Although other books in the field of hypersonic flow are now published
in EngUsh, it was felt that this book should be made available to
the Enghsh speaking reader because of its usefulness for those individuals
desirous of obtaining an introduction to the subject. Except for
a general introductory chapter the book concentrates on the inviscid,
perfect fluid aspects of hypersonic flow, with emphasis on the fundamental
concepts and rational methods of calculation. The book is
directed to students of aerodynamics and gasdynamics, as well as to
scientists and engineers interested in problems of hypersonic flight. The
level of approach is such that it should prove particularly useful as an
undergraduate and introductory graduate text.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
مکانیک سیالات
mohammad layeghi

دانلود کتاب مکانیک سیالات Fluid Mechanics 2nd ed. by Joseph H. Spurk , Nuri Aksel

The first English edition was the translation of the fourth German edition. In
the meantime the textbook has undergone several additions, mostly stimulated
by consulting activities of the first author. Since the textbook continues
to receive favourable reception in German speaking countries and has been
translated in other languages as well, the publisher suggested a second English
edition. The additions were translated for the most part by Prof. L. Crane
from Trinity College in Dublin, who has accompanied this textbook from
the very beginning. Since the retirement of the first author, Prof. N. Aksel
from the University of Bayreuth, Germany, the second author, was actively
engaged in the sixth and the seventh edition. The additions were written by
the first author who accepts the responsibility for any mistakes or omissions
in this book.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
مکانیک سیالات
mohammad layeghi

دانلود کتاب دینامیک سیالات تحلیلی Analytical Fluid Dynamics

An in-depth study of fluid dynamics is provided by
discussing a variety of topics in a more general manner
than usually encountered at the undergraduate level.
Some of the topics are familiar to you, for example, the
Euler and Navier–Stokes equations and the first and
second laws of thermodynamics. One purpose of this
text is to prepare you for courses in computational fluid
dynamics, turbulence, high-speed flow, rarefied gas
dynamics, and so on. The second objective is to help you
understand the fluid dynamic journal literature. Last,
but not least, I hope to convey some of the fascination
that abounds in our subject.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
مکانیک سیالات
mohammad layeghi

دانلود کتاب دینامیک سیالات Fluid Dynamics

This book is dedicated to readers who want to learn fluid dynamics from the beginning. It assumes a basic level of mathematics knowledge that would correspond to that of most second-year undergraduate physics students and examines fluid dynamics from a physicist’s perspective. As such, the examples used primarily come from our environment on Earth and, where possible, from astrophysics. The text is arranged in a progressive and educational format, aimed at leading readers from the simplest basics to more complex matters like turbulence and magnetohydrodynamics. Exercises at the end of each chapter help readers to test their understanding of the subject (solutions are provided at the end of the book), and a special chapter is devoted to introducing selected aspects of mathematics that beginners may not be familiar with, so as to make the book self-contained.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
مکانیک سیالات
morteza

دانلود کتاب مایکل اکرت-لودویگ پرانتل-یک عمر برای تحقیق درباره مکانیک سیالات و هوا-فضا Michael Eckert – Ludwig Prandtl_ A Life for Fluid Mechanics and Aeronautical Research

در این کتاب زندگینامه علمی پروفسور پرانتل از زبان پروفسور اکرت به اختصار تشریح شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام

ریاضیات مهندسی

ریاضیات مهندسی
mohammad layeghi

دانلود کتاب آنالیز و شبیه سازی سیستمهای آشوب دار Analysis and Simulation of Chaotic Systems, Second Edition

این کتاب دارای هشت فصل زیر است:
1-سیستمهای خطی
2-سیستمهای دینامیکی
3-روشهای پایداری برای سیستمهای غیر خطی
4-روشهای بای فورکیشن و توپولوژیک
5-روشهای اغتشاشات منظم
6-تکرارها و اغتشاشات
7-روشهای متوسط گیری
8-تخمینهای شبه استاتیک

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام

سایر کتب

خشک کن ها
mohammad layeghi

دانلود کتاب خشک کنهای جاذب سطحی برای مواد جامد مجزا Adsorption – Dryers for Divided Solids

این کتاب دارای 5 فصل زیر می باشد:
1-Humid Air Water Cooling Towers
2-Adsorption and
Ion-exchange Chromatography
3-Practical Data on Adsorption, Ion
Exchange and Chromatography
4-Theory of Drying Theory of Imbibition and
Drainage. The Phenomenon of Hysteresis
5-Dryers
و درهر فصل معادلات حاکم و مهم به اختصار تشریح شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
خشک کن ها
mohammad layeghi

دانلود کتاب تئوری خشک کن های دارای پمپ حرارتی، طراحی و کاربردهای صنعتی HEAT PUMP DRYERS Theory, Design and Industrial Applications

این کتاب دارای 7 فصل زیر می باشد:
1. Conventional and Heat Pump Drying: Benefits and Drawbacks
2. Single-Stage Vapour Compression Heat Pumps for Drying
3. Multistage Vapour Compression Heat Pumps for Drying
4. Design of Single-Stage Vapour Compression Heat Pump Drying
5. Design of Two-Stage Vapour Compression Heat Pump Drying
6. Psychrometry of Moist Air Applied to Water Removal and Energy
Consumption
6. Psychrometry of Moist Air Applied to Water Removal and Energy
Consumption

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
باتری
mohammad layeghi

دانلود کتاب مبانی فناوریهای باتریهای سرب-اسید، مواد و کاربردها Lead-acid Battery technologies Fundamentals, Materials, and Applications

این کتاب دارای 10 فصل زیر می باشد:
1 Fundamentals of Lead-Acid Rechargeable Batteries
2 Negative Electrodes of Lead-Acid Batteries
3 Positive Electrodes of Lead-Acid Batteries
4 Lead-Acid Batteries: Fundamentals, Technologies and Applications
5 Electrolytes of Lead-Acid Batteries
6 Current Collectors, Battery Grids, and Lead-Acid Batteries
7 Lead-Acid Battery Manufacturing Equipment
8 Battery Testing and Diagnostic Instrumentation
9 Mathematical Modeling of Lead-Acid Batteries
10 Applications of Lead-Acid Batteries

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
تبدیل انرژی
mohammad layeghi

دانلود کتاب تبدیل انرژی مستقیم، مبانی تولید توان الکتریکی Direct Energy Conversion, Fundamentals of Electric Power Generation

این کتاب دارای 9 فصل می باشد و در آن روشهای مختلف و مهم تولید الکتریسیته از طریق تبدیل انرژی مستقیم تشریح شده است. فصلهای اصلی کتاب عبارتند از:
1. HEAT ENGINES,
2. FLOW WITH ELECTROMAGNETIC INTERACTION
3. PLASMAS AND ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF GASES
4. MAGNETOHYDRODYNAMICS
5. ELECTROHYDRODYNAMIC POWER GENERATION
6. HEAT TO ELECTRICITY VIA FREE ELECTRONS: THERMIONIC
POWER GENERATION
7. CHEMICAL ENERGY TO ELECTRICITY:
ELECTROCHEMISTRY
8. SEMICONDUCTORS: PHOTOELECTRICITY
9. HEAT TO ELECTRICITY VIA BOUND ELECTRONS:
THERMOELECTRICITY

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
سایر کتب
mohammad layeghi

دانلود هندبوک فناوری اسپری حرارتی Handbook of Thermal Spray Technology

Thermal spray technology encompasses a group of coating processes that provide functional surfaces
to protect or improve the performance of a substrate or component. Many types and forms of materials
can be thermal sprayed—which is why thermal spray is used worldwide to provide protection from corrosion,
wear, and heat; to restore and repair components; and for a variety of other applications.
This handbook is intended to be an extensive reference guide to thermal spray technology. It covers
principles, processes, types of coatings, applications, performance, and testing/analysis. It will
serve as an excellent introduction and guidebook for those who are new to thermal spray. The handbook
provides in-depth coverage and data that will be of great value to specifiers and users of thermal
spray coatings, as well as to thermal spray experts who need additional background in certain
areas. This handbook also was tailored with undergraduate and graduate students in mind so
that they too can be exposed to the excitement of thermal spray technology.
The Thermal Spray Society (TSS) is pleased to serve as copublisher with ASM International for
this important work. The genesis for this project was the plan to revise the ASM International homestudy
course on thermal spray, first published in 1992. That endeavor was well underway in 2002
when the Reference Publications Department at ASM International developed a proposal for a handbook
on thermal spray technology. At the October 2002 meeting of the Thermal Spray Society Board,
the decision was made to merge the two projects. The lesson materials were revised extensively and
then augmented with additional information to round out the coverage and create a comprehensive
reference handbook.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
سایر کتب
mohammad layeghi

دانلود کتاب فناوری اسپری سرد Cold Spray Technology

Cold gas-dynamic spray (or simply cold spray) is a process of applying coatings by
exposing a metallic or dielectric substrate to a high velocity (300–1200 m/s) jet of small
particles between 1-50 micrometer size accelerated by a supersonic jet of compressed gas. This process is
based on the selection of the combination of particle temperature, velocity, and size that
allows spraying at the lowest temperature possible. In the cold spray process, powder
particles are accelerated by the supersonic gas jet at a temperature that is always lower
than the melting point of the material, resulting in coating formation from particles in
the solid state. As a consequence, the deleterious effects of high-temperature oxidation,
evaporation, melting, crystallization, residual stresses, debonding, gas release, and other
common problems for traditional thermal spray methods are minimized or eliminated.
Eliminating the deleterious effects of high temperature on coatings and substrates offers
significant advantages and new possibilities and makes cold spray promising for many
industrial applications.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
سایر کتب
mohammad layeghi

دانلود کتاب آنالیزهای مقایسه ای انرژی و اگزرژی در سیستمهای تبرید مجتمع جذبی Integrated Absorption Refrigeration Systems Comparative Energy and Exergy Analyses

در این کتاب جدیدترین مطالب آموزشی دربارۀ سستمهای تبرید جذبی تشریح گردیده و این سیستمها از دو دیدگاه انرژی و اگزرژی با یکدیگر مقایسه شده اند.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
سایر کتب
mohammad layeghi

دانلود هندبوک انگلیسی تبدیل انرژی Energy Conversion

این هندبوک بسیار جامع و دارای 27 فصل می باشد و در آن انواع روشهای تبدیل انرژی توضیح داده شده است. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان و متخصصین رشته تبدیل انرژی توصیه می شود. فهرست مطالب این کتاب عبارتند از:
1 Introduction
2 Fossil Fuels
3 Biomass Energy
4 Nuclear Resources
5 Solar Energy Resources
6 Wind Energy Resources
7 Geothermal Energy
8 Steam Power Plant
9 Gas Turbines
10 Internal Combustion Engines
11 Hydraulic Turbines
12 Stirling Engines
13 Advanced Fossil Fuel Power Systems
14 Combined-Cycle Power Plants
15 Energy Storage Technologies
16 Nuclear Power Technologies
17 Nuclear Fusion
18 Solar Thermal Energy Conversion
19 Concentrating Solar Thermal Power
20 Photovoltaics Fundamentals, Technology and Application
21 Wind Energy Conversion
22 Biomass Conversion Processes For Energy Recovery
23 Geothermal Power Generation
24 Waste-to-Energy Combustion
25 Ocean Energy Technology
26 Fuel Cells
27 Direct Energy Conversion

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
سایر کتب
mohammad layeghi

دانلود کتاب MICRO-CHP POWER GENERATION FOR RESIDENTIAL AND SMALL COMMERCIAL BUILDINGS

Micro-cooling, heating, and power (micro-CHP) is decentralized electricity
generation coupled with thermally activated components for residential and small
commercial applications. A micro-CHP system consists of a prime mover, such as
a reciprocating engine, which drives a generator, which produces electrical power.
The waste heat from the prime mover is recovered and used to drive thermally
activated components and to produce hot water or warm air through the use of
heat exchangers.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
سایر کتب
mohammad layeghi

دانلود کتاب پمپهای حرارتی برای گرمایش و سرمایش پایدارHeat Pumps for Sustainable Heating and Cooling

This book aims to highlight the significance of using sustainable energy to prevent
degradation of the globe. Energy sustainability can be achieved through improved
energy efficiency. Heat pump provides an energy-efficient alternative for heating
and cooling. To this end, we focus on examining sustainable practices in heat pump
system design for sustainable buildings.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
سایر کتب
mohammad layeghi

دانلود کتاب دینامیک سیالات – حرارتی جریان دوفازی Thermo-Fluid Dynamics of Two-Phase Flow

This book is intended to be an introduction to the theory of thermo-fluid
dynamics of two-phase flow for graduate students, scientists and practicing
engineers seriously involved in the subject. It can be used as a text book at
the graduate level courses focused on the two-phase flow in Nuclear
Engineering, Mechanical Engineering and Chemical Engineering, as well as
a basic reference book for two-phase flow formulations for researchers and
engineers involved in solving multiphase flow problems in various
technological fields.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
سایر کتب
mohammad layeghi

دانلود کتاب ایرفویل ها و پره های توربین بادی Wind Turbine Airfoils and Blades

This book is divided into eleven chapters. Chapter 1 introduces relevant research on
wind turbine airfoils and blades; Chapter 2 introduces the foundations of aerodynamic
theory for wind turbine airfoils and the aerodynamic performance prediction method;
Chapter 3 introduces integrated expression theory for wind turbine airfoils in detail;
Chapter 4 illustrates the theory of parametric optimization for wind turbine airfoils;
Chapter 5 introduces the design and manufacture of an airfoil model, experiments on
the wind turbine airfoil and data analysis; Chapter 6 illustrates the aerodynamics of
wind turbine rotors and tip-loss corrections; Chapter 7 introduces integrated representations
for wind turbine blade shapes; Chapter 8 introduces shape optimization
of wind turbine blades; Chapter 9 illustrates the structural optimization of composite
wind turbine blades; Chapter 10 introduces the analysis of aeroelastic coupling of
the wind turbine blades; Chapter 11 introduces the aeroelastic stability analysis of
two-dimensional airfoil sections for wind turbine blades.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
سایر کتب
mohammad layeghi

دانلود کتاب سوختهای زیستی و نقل و انتقال جاده ای Biofuels for Road Transport

This book will give a seed-to-wheel perspective on biofuels for road transport and
will deal with a number of environmental issues that have emerged in the current
biofuel debate. This first chapter is introductory and structured as follows: firstly,
Sects. 1.2–1.6 will deal with the physical basis and the variety of biofuels and the
ways to produce and apply them in transport. Secondly, in Sect. 1.7, developments
in production volume, costs and prices will be discussed. Thereafter, in Sect. 1.8, the
debate on the pros and cons of transport biofuels that has emerged will be briefly
surveyed, and the rest of the book will be outlined.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
دسته بندی نشده
mohammad layeghi

دانلود کتاب مبانی فتوولتائیک، فناوری و در عملPhotovoltaics Fundamentals, Technology and Practice

این کتاب خلاصه سخنرانیهای Konrad Mertens در دانشگاه Munster در آلمان می باشد که توسط Gunther Roth در سوئیس به انگلیسی ترجمه شده است. این کتاب دارای 11 فصل می باشد.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
سایر کتب
mohammad layeghi

دانلود کتاب میکروپیشرانش برای سفینه های فضایی کوچک Micropropulsion for Small Spacecraft

Micropropulsion is an enabling technology for microspacecraft operations by
making missions possible that otherwise could not be performed. For example,
the formation and maintenance of platoons of microspacecraft will require a maneuvering
capability to counter orbital perturbations. Microspacecraft missions
involving large spacecraft resupply, repair, or surveillance will also require maneuverability.
The mission requirements for microspacecraft will be varied and, in
some cases, a large range of capability might be required on the same spacecraft.
Micropropulsion systems must be extremely versatile to address these requirements.
It is clear that there is a need for these systems-from high thrust chemical
engines to high specific impulse electric thrusters-to fulfill specific missions, just
as there is a need for larger spacecraft.
This volume was envisioned to show the state-of-the-art in micropropulsion
concepts and activities at the early stages in the development of this new and exciting
research area. It is the editors' hope that the task of updating the technological
advances in micropropulsion be taken up some years from now and compared with
this early work.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
سایر کتب
mohammad layeghi

دانلود کتاب اصول، فناوریها و تجهیزات تبدیل انرژی پایدار برای الکتریسیته و تولیدات جنبی Sustainable Energy Conversion for Electricity and Coproducts Principles, Technologies, and Equipment

The book starts with an introduction to energy systems (Chapter 1) and describes
the various forms of energy sources: natural gas, petroleum, coal, biomass, other
renewables and nuclear. Their distribution is discussed in order to emphasize the uneven
availability and finiteness of some of these resources. Impact on the environment
is also included along with an introduction to the supply chain and life cycle analyses
in order to emphasize the holistic approach required for sustainability.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
سایر کتب
mohammad layeghi

دانلود کتاب اصول و کاربردهای تبدیل و مدیریت انرژی Energy Conversion and Management Principles and Applications

The book has been conceived both as a textbook for university courses in engineering
and as a work of reference for professionals in energy management. Readers are
assumed to have a basic knowledge of thermodynamics, heat and mass transfer,
electric systems and power electronics, as well as computer programming.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
سایر کتب
mohammad layeghi

دانلود کتاب تبدیل، انتقال و ذخیره انرژی تجدیدپذیر Renewable Energy Conversion, Transmission, and Storage

This book is based on the energy conversion, transmission and storage
parts of the author’s Renewable Energy, the book that in 1979 placed the topic
on the academic agenda and actually got the term “renewable energy” accepted.
While Renewable Energy (now in its third edition) deals with the
physical, technical, social, economic and environmental aspects of renewable
energy, the present book concentrates on the engineering aspects, in
order to provide a suitable textbook for the many engineering courses in renewable
energy coming on-line, and hopefully at the same time providing a
handy primer for people working in this important field.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
سایر کتب
mohammad layeghi

دانلود کتاب تحلیل عددی انتقال حرارت و جریان سیال – پاتانکار Numerical Heat Transfer and Fluid Flow

این کتاب یکی از بهترین کتابهای درسی برای یادگیری دینامیک سیالات محاسباتی (روش حجم محدود) می باشد. مطالعۀ آن برای دانشجویان سال آخر کارشناسی و علاقمند به cfd و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا اکیداً توصیه می شود.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام